© Advocaat De Zutter
site by MOQO

Voorlopig bewindvoerder

Sedert het in voege treden van de wet in 1991 wordt meester DE ZUTTER door de vrederechters geregeld aangesteld als voorlopig bewindvoerder over personen die door ziekte of ouderdom niet (meer) in staat zijn zelf hun vermogen te beheren. Streefdoel is ervoor te zorgen dat de onder bewind geplaatste persoon de noodzakelijke financiële middelen heeft om in zijn of haar dagdagelijks bestaan te. Soms wordt hij ook aangesteld als voogd ‘ad hoc’.

Incasso

 • Invordering van onbetaalde facturen, leningen, kredieten of andere schulden. Streefdoel is dat de wanbetaler de invorderingskosten draagt en de klant netto het factuurbedrag ontvangt.
 • Indien nodig, worden bewarende en/of uitvoerende beslagleggingen georganiseerd ter bescherming en inning van de vorderingen.
 • Opvragen en uitvoeren van Europese betalingsbevelen overal in Europa.
 • Begeleiden van schuldeisers bij aangifte van schuldvorderingen in faillissementen, bij ondernemingen in moeilijkheden (WCO) of bij vereffening van vennootschappen.
 • Formuleren van eigendomsvoorbehoud, opeisen van zekerheden, enz…
 • Opstellen van algemene verkoops- of factuurvoorwaarden

huur- en agentuur- overeenkomsten

 • het opstellen van (handels-)huurovereenkomsten; het begeleiden van handelshuurhernieuwingen of overdrachten van handelszaken en het voeren van procedures daaromtrent, w.o. uithuiszettingen;
 • het opstellen van nationale of internationale agentuurcontracten en het voeren van procedures m.b.t. agentuurrecht.

Aannemingsrecht

Een belangrijk deel van het cliënteel bestaat uit aannemers die problemen hebben met opdrachtgevers of met hoofd- of onderaannemers. Procedures met expertises kunnen lang aanslepen en zijn duur. Daarom wordt uitgegaan van een pragmatische benadering van het gerezen geschil met de bedoeling het in de kiem te smoren in het belang van de cliënt.

Agrarisch recht

i.h.b. het pachtrecht en het handhavingsrecht m.b.t. de milieuvergunningen en mestwetgeving

Goederenrecht

 • betwistingen m.b.t. burenhinder, erfdienstbaarheden, uitwegen
 • begeleiden van onteigeningen

Familierecht

 • echtscheidingen, alimentatiegeschillen, betwistingen m.b.t. het ouderlijk gezag;
 • schijnhuwelijken;
 • afstammingsgeschillen;
 • adopties.

Strafrecht

 • hormonenproblematiek
 • handhavingsrecht i.v.m. bouwvergunningen en milieuvergunningen
 • verkeersrecht en schadevergoedingen